Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Λογιστικά

 • Τήρηση και επίβλεψη λογιστηρίων με βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων :
  • Φορολογίας Εισοδήματος και μέσω internet από το TAXIS
  • Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και μέσω internet
  • Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
  • Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών
  • Λοιπών Φορολογικών Αντικειμένων
 • Υπηρεσίες Κτηματολογίου - ETAK - ΦΜΑΠ κλπ.
 • Υπολογισμός φόρου με ακρίβεια και υπευθυνότητα
 • Μισθοδοσία προσωπικού
 • Ιδρύσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Κοιν/ξιών, Ατομικών επιχειρήσεων
 • Μεταβολές - Διακοπές - Εκκαθαρίσεις
 • Υπολογισμός τεκμηρίων αγοράς και βιωσιμότητας
 • Επικερδής πρόβλεψη Τεκμηρίων - Φόρου

Φοροτεχνικά

 • Άμεση και αποτελεσματική ανημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
 • Ενημέρωση για την συμφέρουσα μορφή της επιχείρησης
 • Προτάσεις, μελέτες για το χαμηλότερο κόστος της εταιρείας
 • Ενημέρωση για κάθε νέο φορολογικό μέτρο
 • Σύνταξη μηνιαίων περιοδικών αναφορών
 • Σύνταξη εκθέσεων για την πορεία της επιχείρησής σας
 • Παροχή πλήρους υποστήριξης για την ίδρυση εταιρειών στην Kύπρο.

Μηχανογραφική υποστήριξη

 • Αντιπροσώπευση προϊόντων της EPSILON
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση αυτών
 • Κάλυψη αναγκών hardware από το δίκτυο συνεργατών-τεχνικών (BYTEWORKS)

Εκπαίδευση προσωπικού

 • Προώθηση και ανάπτυξη πωλήσεων (Marketing)
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση Πελατών
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις
 • Διοίκηση και Οργάνωση επιχειρήσεων ( Management)
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας εργαζομένων
 • Θέματα τεχνολογίας τροφίμων
 • Λογιστική Κόστους
 • Εσωτερικό έλεγχο
 • Φορολογία εισοδήματος
 • Σύνταξη Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων
 • Οικονομική Διαχείριση

Τα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ 0,45% ( επιστροφή εργοδοτικής εισφοράς ).